Categorie

Eerste orde

Wanneer onduidelijk is wie regie moet nemen en hoe dat moet, is een toolkit met instrumenten om regie te voeren handig. Instrumenten waarmee impasses kunnen worden opgelost, stakeholders in kaart gebracht, en een planning met afspraken en monitoring gemaakt kan worden. Op die manier wordt regie voeren effectiever, en kost het minder tijd en moeite. Aan die de regierol en instrumenten zou de volgende inhoud kunnen worden gegeven.

Wanneer is regie nodig?

Regie is nodig, wanneer er problemen in verschillende domeinen zijn, deze problemen op elkaar ingrijpen, en geen of gebrekkige oplossingen zijn.

Wanneer en op welke manieren kun je regie voeren bij personen met verward gedrag?

 1. Als je mandaat hebt om in het proces
  1. betrokken professionals te wisselen
  2. een professionele hulpverlener die een goede band heeft met de persoon met verward gedrag zo nodig jarenlang in kan zetten, ongeacht wisselingen van werkgever of financiering
  3. een professional van standaard modus kan laten veranderen, bijvoorbeeld door ze outreachend in plaats van afwachtend te laten zijn.
  4. partijen uit de casus te verwijderen
  5. doelen van betrokken professionals tijdelijk meer of minder prioriteit te geven
  6. toegang tot relevante informatie te krijgen
  7. extra of andere middelen in te zetten
  8. de betrokken partijen een integraal plan uit te laten voeren
 2. Als je versneld hulp of een voorziening kan organiseren, zoals
  1. versneld een indicatie kunnen afgeven
  2. versneld een inkomen of woning kan organiseren
 3. Als je tijd kan kopen, bijvoorbeeld door
  1. een huisuitzetting uit te stellen
  2. een ontslag uit een instelling uit te stellen
 4. Als je toegang kan organiseren voor de persoon met verward gedrag, bijvoorbeeld door
  1. (tijdelijk) zorg zonder indicatie in te kunnen kopen
  2. een uitkering te laten verstrekken zonder sollicitatieplicht
  3. urgentie tot een woning te verstrekken zonder IBRI-formulier

In algemene zin, gaat het dus om de mogelijkheid om uitzonderingen op een regel, praktijk of routine te bedingen, bijvoorbeeld op:

 1. een inhoudelijk domein: inkomen, schulden, wonen, ggz, veiligheid en justitie
 2. de samenstelling van het team en de partijen die bij de casus betrokken zijn
 3. de manier van benaderen
 4. de timing en afstemming van de verschillende activiteiten en voorzieningen

Wat is daar voor nodig aan instrumenten?

 1. Een formeel mandaat, waarmee bindende besluiten worden gemaakt en zeggenschap wordt verkregen over de inzet gefinancierd uit indicaties en beschikkingen
 2. Een maatwerkbudget, dat bureaucratievrij is (zonder formele voorwaarden voor inzet), en naar het inzicht van de regievoerder te besteden is.
 3. Een maatwerkroute, met voor ieder domein iemand die een uitzondering kan goedkeuren binnen een week, inclusief escalatiemogelijkheid naar bestuurders. In die route staan vooraf de algemene voorwaarden waaronder groen licht wordt gegeven. Zo’n voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat met het plan escalatie wordt voorkomen.
 4. Een overzicht met bureaucratische mogelijkheden en kostprijzen van verschillende voorzieningen en interventies.

Een regievoerder heeft bepaalde competenties nodig om goed regie te kunnen voeren. Zo moet zij boven de partijen kunnen staan en de voorgestelde uitzonderingen kunnen onderbouwen. Zo lok je alleen gewenste precedentwerking uit, en vermijd je weerstand bij betrokken partijen. Daarnaast moet zij kennis hebben van de bureaucratische mogelijkheden en onmogelijkheden. Ten slotte moet ze zowel empathisch en confronterend kunnen zijn.

Overzicht en monitoren van afspraken

Ten slotte zou de toolkit een manier om makkelijk afspraken te maken, taken toe te wijzen, en de gemaakte afspraken te monitoren moeten bevatten. Betrokken partijen zouden toegang moeten krijgen tot (delen van) deze lijst, zodat ze zelf aan kunnen geven of en wanneer afspraken uitgevoerd zijn.

Voor meer informatie over deze oplossing: Bram Eidhof // Instituut voor Publieke Waarden // bram@publiekewaarden.nl

Was deze oplossing nuttig?

Laat het ons weten als u deze oplossingen nuttig vond door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven