Wat kunt u in de handelingsbank vinden?

De handelingsbank is opgebouwd rondom de meest voorkomende vragen die naar voren kwamen. Om het gebruik te vereenvoudigen is ervoor gekozen om de knelpunten en oplossingen in te delen in een drietal persona. De indeling van de persona is gebaseerd op de casuïstiek die het meest naar voren komt. Bij de verschillende persona liggen de knelpunten en oplossingen vaak net anders.

Wij onderscheiden drie persona:

 1. Mensen die zorg mijden, geen overlast geven maar wel persoonlijk leed kennen (ook wel zorgvermoeiden)
 2. Mensen die vanuit het ziekte, stoornis of beperking overlastgevend gedrag laten zien maar niet gevaarlijk zijn
 3. Mensen met een hoog risico op gevaarlijk gedrag

Deze indeling is gebaseerd op de aangeleverde casussen en niet per se op de vier categorieën van mensen met verward gedrag die het Schakelteam heeft benoemd.

Knelpunten en oplossingen

Mensen met verward gedrag hebben vaak meerdere problemen en onze systemen zijn vooral ingericht op mensen met één probleem. Er zijn problemen rondom wonen, zorg (GGZ, VG, geriatrie, verslaving), veiligheid en het sociaal domein (schulden, uitkeringen, jeugdzorg, beschermd wonen). Onderliggend is er vaak een probleem van eenzaamheid en isolement.

De belangrijkste knelpunten ontstaan vooral tussen bovenstaande domeinen en tussen de partijen die daar werkzaam zijn. Dan ontstaat er vaak een regieprobleem. Om welke partijen gaat het dan? Dat verschilt per casus, maar meestal zijn een of meerdere van deze partijen betrokken:

 • Wonen: corporaties, ribw, maatschappelijke opvang, particuliere huiseigenaren, vakantieparken
 • Zorg: GGZ-aanbieders, VG-zorgaanbieders, huisartsen, fact-teams, wijkteams, mdo’s
 • Veiligheid: politie, gemeente (burgemeester), OM, rechter, reclassering
 • Sociaal domein: afdeling werk & inkomen, afdeling schuldhulpverlening, sociale wijkteams, jeugdteams, beschermd wonen, laagdrempelige ontmoetingscentra zoals zelfregie- en herstelinitiatieven.

Voor elk knelpunt zijn verschillende oplossingen mogelijk. Veel van de oplossingen die we hier laten terugkomen zijn oplossingen waar uitvoerders of lokale beleidmakers meteen mee aan de slag kunnen. Een enkele keer zijn oplossingen op landelijk niveau nodig, deze kunnen via andere kanalen worden aangedragen.

 1. Eerste orde: oplossingen op uitvoerend niveau (instrumenten)
  Wat kunnen uitvoerders zelf doen?
 2. Tweede orde: oplossingen op beleidsniveau (afspraken)
  Wat kan op beleidsniveau opgelost worden?
 3. Derde orde: oplossingen op politiek niveau (missie en waarden)
  Waar zijn bestuurlijke interventies voor nodig?

Naast oplossingen die professionals direct kunnen uitvoeren zijn er ook oplossingen die nog niet realiteit zijn. Deze oplossingen zijn ter inspiratie en kunt u gebruiken om op langere termijn het verschil te maken, samen met ketenpartners.